Informacja na temat przetwarzania danych przez Profitowi S.A.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest spółka Profitowi S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa.

Dane kontaktowe

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez: ▪▪ e-mail: iodo@profitowi.pl, ▪▪ telefonicznie: +48 664 22 99 11, ▪▪ pisemnie na adres siedziby administratora: Profitowi S.A., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez: ▪▪ e-mail: iodo@profitowi.pl, ▪▪ telefonicznie: +48 506 75 14 39, ▪▪ pisemnie na adres siedziby administratora: Profitowi S.A., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach: ▪▪ marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); ▪▪ dopasowania i przesłania aktualnej oferty usług ubezpieczeniowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); ▪▪ obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą wystąpić w związku ze świadczeniem usług na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); ▪▪ w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie uzasadnionych interesów administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f); ▪▪ realizacja czynności poprzedzających zawarcie umowy tj. w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego do momentu zakończenia rekrutacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane będą przetwarzane do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub ustania tego interesu. Dane osobowe przetwarzane w celach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji a przetwarzane w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres 3 miesięcy albo do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w tym celu. Dane pozyskane celem udzielenia odpowiedzi będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym podmiotom: ▪▪ Aegon Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5, ▪▪ Aegon Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu S.A z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5, ▪▪ ASF PREMIUM Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach (08-110), przy ul. Armii Krajowej 18, ▪▪ ANG Spółdzielni z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT i agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu prosimy o wysłanie wniosku na adres e-mail iodo@profitowi.pl. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jako że Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy udzielenia zgody na przetwarzanie danych Administrator nie będzie mógł realizować na Pana/Pani rzecz usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne celem uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.